ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΙΞΗ ΑΕΡΙΩΝ

Η διατήρηση της ποιότητας του παραγόμενου μίγματος αερίων και της ακεραιότητας του συστήματος φιλτραρίσματος απαιτούν την πιστή τήρηση των κανόνων, του κατάλληλου πρωτοκόλλου για το χειρισμό του οξυγόνου και του προγράμματος συντήρησης του συστήματος φιλτραρίσματος.

Συνεπώς, λόγω αυτής της απαίτησης, κανένας Παροχέας δεν μπορεί να παράγει μίγματα SafeAir© εάν στο προσωπικό του δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας πιστοποιημένος Gas Blender. Αυτή η απαίτηση, είναι αποτέλεσμα πολλών συσκέψεων και της ευρείας συμφωνίας της βιομηχανίας. Οι διαδικασίες χειρισμού του αερίου και οι διαδικασίες λειτουργίας διδάσκονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Gas Blender της ANDI, το οποίο πραγματοποιείται από τους παροχείς της ANDI. Οι παροχείς της ANDI απαιτείται επίσης, να χρησιμοποιούν το βιβλίο καταγραφής μιγμάτων (Gas Mix Validation Record Book). Επιπλέον, ο τελικός χρήστης πρέπει να αναλύει και να καταγράφει το μίγμα της φιάλης του σε αυτό το βιβλίο.

 

Η ANDI καθώς και άλλοι διεθνείς κρατικοί και μη οργανισμοί συνιστούν να ακολουθείται πιστά το πρότυπο για το «συμβατό με οξυγόνο ατμοσφαιρικό αέρα». Ο συμβατός με το οξυγόνο ατμοσφαιρικός αέρας σύμφωνα με τα πρότυπα της ANDI είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα (μέγιστες τιμές):

     

 

Διοξείδιο του άνθρακα

500 ppm

Μονοξείδιο του άνθρακα

2 ppm

Αεριώδεις υδρογονάνθρακες

25 ppm, αναφέρονται ως μεθάνιο (CH4)

Συμπυκνωμένοι υδρογονάνθρακες

0,1 mg / m3

Υγρασία/υδρατμός

– 50 βαθμοί C σημείο υγροποίησης

Μέγεθος στερεών σωματιδίων

2 microns